Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập SKJ A–SKJ

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập MJ A–MJ

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập G–MP

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập APJ A–APJ

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập JP -C

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập SP -C

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập S–SP