Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HT HST PHT

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập AHW AHSW APHW

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập AHF AHSF APHF

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJW HSJW PHJW

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HW HSW PHW

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJF HSJF PHJF

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HF HSF PHF

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJK HSJK PHJK

Chày đột dập - Thẳng

Chày đột dập HK HSK PHK

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJM HSJM PHJM

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập PL PH PLG PHG

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PPL PPLM

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PEB

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PPTD PPTE

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PPMT PTMT

Chày đột dập - Thẳng

Chày đột dập SPT SHT SPHT

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập SKJ A–SKJ

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập MJ A–MJ

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập G–MP

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập APJ A–APJ

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập JP -C

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập SP -C

Chày đột dập - Bậc

Chày đột dập S–SP