Linh kiện khuôn dập - Press Die Components

Chốt đục, mũi đột – Pic Up Headed Pilots Type DPA

Linh kiện khuôn dập - Press Die Components

Chốt đục, mũi đột DPT- Headed Pilots Type DPT

Linh kiện khuôn dập - Press Die Components

Chốt đục, mũi đột DP – Headed Punches Type DP

Linh kiện khuôn dập - Press Die Components

Chốt đục, mũi đột DJ – Punches Type DJ